top of page

Formularz do oceny gruntu

LOGO+2-removebg.png

Prosimy o wypełnienie formularza w celu szybszej oceny możliwości użycia fitoremediacji na Państwa terenie:

Informacje o projekcie

Proszę podać następujące dodatkowe dane analityczne, jeśli są dostępne:

⦁ Mapy miejsca i przekroje pokazujące źródło / obszar leczenia i kontury izostężenia (jeśli dotyczy) ⦁ Tabela podsumowująca wyniki analiz laboratoryjnych dla wszystkich zanieczyszczeń i dla wszystkich odpowiednich mediów

⦁ Tytuł 22 Total Metals Testing (EPA 200.7, EPA 6010B, EPA 6010C) lub testy równoważne

⦁ Testowanie metali TCLP (metoda 1311) i/lub metoda SPLP 1312 Procedura ługowania przez syntetyczne opady

⦁ Czy skażony materiał znajduje się na swoim miejscu, czy też został wydobyty i składowany?

⦁ Czy skażony obszar znajduje się w obiekcie czynnym/nieaktywnym lub wykorzystywanym do celów komercyjnych?

Prześlij plik

Wszystkie podane dane będą traktowane jako poufne. Phytoremedia Sp. z o.o informuje iż wypełniający formularz wyraża zgodę na wykorzystanie wszelkich podanych informacji wyłącznie w celu opracowania i oceny planu naprawczego dla klienta przekazującego dane.

Jakiekolwiek ujawnienie lub wykorzystanie danych przez osoby trzecie musi zostać wcześniej uzgodnione z klientem na piśmie, Klient oświadcza, że ​​zgodnie z jego najlepszą wiedzą dane są dokładne i opisowe dla witryny. W przypadku, gdy wymagane są dodatkowe dane lub dostarczone dane są niewystarczające do oceny fitoremediacji w określonym miejscu, strony uzgadniają, że wszelkie dodatkowe dane zostaną dostarczone lub opłacone przez klienta za uprzednią zgodą obu stron na piśmie .

 

Phytoremedia Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

0-867 Warszawa Polska

+48 606 147 142 ENG - Randy. Mott

+48 537 443 520 PL - Kamil Kotlarz

Kotwica 1
bottom of page