top of page

FAQ

FITOREMEDIACJA


Fitoremediacja opiera się na wykorzystaniu naturalnych lub genetycznie zmodyfikowanych roślin zdolnych do ekstrakcji niebezpiecznych substancji tj. metale ciężkie, w tym radionuklidy, pestycydy, polichlorowane bifenyle i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne ze środowiska i przekształcanie ich w bezpieczne związki.” Mahara (2016).

 

„Fitoremediacja staje się wydajną technologią oczyszczania, która wykorzystuje rośliny do bioremediacji zanieczyszczeń ze środowiska glebowego. Fitoremediacja substancji organicznych wydaje się bardzo obiecującą technologią usuwania zanieczyszczeń z zanieczyszczonej gleby”. Śpiewaj i Jain (2003).

 

„Fitoekstrakcja, czyli wykorzystanie roślin do ekstrakcji toksycznych metali ze skażonej gleby, okazała się opłacalną, przyjazną dla środowiska alternatywą oczyszczania”. Lasat (amerykańska Agencja Ochrony Środowiska 1999).

 

Departament Energii Stanów Zjednoczonych finansował projekty wczesnej fitoremediacji w Polsce począwszy od 1999 roku. Od tego czasu naukowe zrozumienie tego procesu wzrosło o rząd wielkości.

 

Zobacz badania poniżej.

Phytoremedia_how works.png

Nelson et al. California Polytechnic University 2013.

Obecnie istnieje wiele historii sukcesu fitoremediacji.

 

Niektóre lokalizacje zostały zaadresowane w ciągu zaledwie dwóch lat, a inne moimi długoterminowymi projektami. Metale ciężkie wymagają zwykle dłuższych okresów czasu, ponieważ pobieranie zanieczyszczeń jest ograniczone przez biomasę rośliny.
Inne związki mogą ulatniać się przez liście, a biomasa rośliny nie jest czynnikiem ściśle ograniczającym. Kilka szczególnie opublikowanych przypadków dotyczyło fitoremediacji.
Jednym z najbardziej znanych jest wykorzystanie roślin do usuwania radioaktywnego cezu w Czarnobylu.

 

„Konopie okazały się być jedną z najlepszych roślin do fitoremediacji, jakie znaleźliśmy” – powiedział Slavik Dushenkov, naukowiec z Phytotech Laboratories.
Ze względu na rozległość zanieczyszczenia był to najbardziej opłacalny sposób radzenia sobie z nim, chociaż proces ten będzie trwał jeszcze przez wiele lat.

 

Podobne podejście stosuje się w elektrowni jądrowej Fukushima. Inny opublikowany przykład pochodzi od rolników z Taranto we Włoszech, gdzie usuwają dioksyny z emisji hutniczych, które zanieczyszczają grunty rolne.

Można to stwierdzić do 2023 roku po kilku sezonach sadzenia.

  • Facebook

POLSKIE PRZEPISY

Polska posiada ustawę o skażonych gruntach, która zawiera określone standardy oraz ustawę wymagającą zgłaszania skażonych gruntów.
Mechanizmem prawnym jest odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a zaskakująca liczba spraw jest rozpatrywanych pod publicznym radarem. „W 2018 r. sam GDOŚ otrzymał prawie 1000 wniosków [dotyczących rekultywacji skażonych gruntów].

 

Wiele zapytań dotyczy kancelarii prawniczych, różnych organizacji, ale także podmiotów prywatnych według Moniki Jakubiak-Rososzuk, doradcy Dyrektora Generalnego GDOŚ…. Od początku istnienia rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i szkód w środowisku wydano 608 decyzji ustalających plan remediacji.
Krzysztof Halkiewicz, dyrektor Kancelarii Prawnej GDOŚ.” Teraz Środowisko (online) 2019.

 

Proces wymaga oceny ryzyka i analizy kosztów i korzyści. Zob. Agnieszka Skorupńska, Adwokat Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska Kancelaria Camer McKenna, Zanieczyszczone oprogramowanie - rejestracja danych prawnych w Polsce, konferencja REMEDy, wrzesień. 26, 2018, Warszawa

OPŁACALNOŚĆ

Tam, gdzie fitoremediacja jest możliwa, jest ona znacznie bardziej opłacalna i przyjazna dla środowiska. Generalnie koszt to 10-15% kosztu tradycyjnej remediacji. Poniższe liczby przedstawiają względne porównanie kosztów:

table 2.jpg

ODNIESIENIA (WYKAZ CZĘŚCIOWY)

Trapp and Ulrich, “Aspects of Phytoremediation of Organic Pollutants,” Journal of Soils and Sediments March 2001, 1:37.

Trapp and Algreen, “Phytoscreening and phytoextraction of heavy metals at Danish polluted sites using willow and poplar trees,” Environ Sci Pollut Res Int. 2014; 21(15): 8992–9001.

Vangronsveld et al. “Phytoremediation of contaminated soils and groundwater: lessons from the field,”  “Environ Sci Pollut Res Int. 2009 Nov;16(7):765-94.

Stuczynski et al. "Progress in Risk Assessment for Soil Metals, and In-situ Remediation and Phytoextraction of Metals from Hazardous Contaminated Soils,” Presented at: US-EPA’s Conference “Phytoremediation: State of the Science Conference”, May 1-2, 2000, Boston, MA.

Schwitzguébel, Vangronsvelt et al. “Phytoremediation: European and American trends successes, obstacles and needs,Journal of Soils and Sediments June 2002, Volume 2, Issue 2, pp 91–99.

Lasat, Phytoextraction of Metals from Contaminated Soil: A Review of Plant/Soil/Metal Interaction and Assessment. Journal of Hazardous Substance Research: Vol. 2. (2000 U.S. EPA].

Singh and Jain, Phytoremediation of toxic aromatic pollutants from soil, Applied Microbiology and Biotechnology December 2003, Volume 63, Issue 2, pp 128–135.

Cunningham and Berti, Remediation of contaminated soils with green plants: An overview, In Vitro Cellular & Developmental Biology, October 1993, Volume 29, Issue 4, pp 207–212.

Ahmad et al. Phytoremediation Potential of Hemp (Cannabis sativa L.): Identification and Characterization of Heavy Metals Responsive Genes, Clean Air, Soil and Water Journal, Vol. 44, Issue 2 (2015).

Sharma et al. Phytoremediation: role of terrestrial plants and aquatic macrophytes in the remediation of radionuclides and heavy metal contaminated soil and water, Environmental Science and Pollution Research, January 2015, Volume 22, Issue 2, pp 946–962.

Maciej Bosiacki, Tomasz Kleiber and Bartosz Markiewicz, Continuous and Induced Phytoextraction — Plant-Based Methods to Remove Heavy Metals from Contaminated Soil,  InTechOpen. [some success with other types of plants].

Mahar, Challenges and Opportunities in the Phytoremediation of Heavy Metals Contaminated Soils: A Review, Ecotoxicology and Environmental Safety, Vol. 126 (2016).

Girdhar,  Comparative assessment for hyper-accumulatory and phytoremediation capability of three wild weeds, 3 Biotech. (Dec. 2014)  4(6): 579–589.

Linger et al. (2002). Industrial hemp (Cannabis sativa L.) growing on heavy metal contaminated soil: fibre quality and phytoremediation potential. Industrial Crops and Products, Vol. 16 (2012), 33–42.

Linger et al. Cannabis sativa L. growing on heavy metal contaminated soil: growth, cadmium uptake and photosynthesis, BIOLOGIA PLANTARUM 49 (4): 567-576,(2005).

bottom of page