top of page
GettyImages-554903015-58c328033df78c353c6fef11.jpg

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI O FITOREMEDIACJI I NASZEJ FIRMIE:

Grudzień 2021

 

PRZEŁOM W OCZYSZCZANIU ZANIECZYSZCZONYCH GRUNTÓW: FITOREMEDIACJA

 

Nowa ustawa o zanieczyszczonych gruntach w Polsce budzi delikatny niepokój właścicieli gruntów, którzy teraz mogą potencjalnie ponosić odpowiedzialność za drogie programy oczyszczania. Tysiące miejsc nie spełnia polskich standardów jakości gleby i będzie poddanych dalszej ocenie, a w razie potrzeby oczyszczaniu. Tradycyjne metody stosowane w Polsce polegają na wydobywaniu i usuwaniu materiału na składowisko (gdzie ten sam problem powstanie w przyszłości pociągając za sobą wydatki dla właścicieli, którzy zamienią się w wytwórców odpadów). Koszty takiego podejścia są ogromne i z tego powodu nadal mamy do czynienia z wieloma przypadkami, gdzie zanieczyszczenia pozostają nieruszone, co będzie stanowić problem w przyszłości, zwłaszcza w przypadku zmiany przeznaczenia użytkowania gruntów.

 

Jednym z nowych rozwiązań, które dzięki dziesięcioleciom badań stało się komercyjnie możliwe, jest fitoremediacja. Rozwiązanie to obejmuje wykorzystywanie roślin do absorpcji, bioakumulacji lub transformacji zanieczyszczeń bez konieczności wykopywania i usuwania dużych fragmentów gleby. Dwa główne mechanizmy to hiperakumulacja zanieczyszczeń u wielu gatunków roślin oraz transformacja i ulatnianie się zanieczyszczeń przez liście roślin. Każdego miesiąca pojawiają się nowe opracowania oparte na wynikach badań laboratoryjnych, testach w terenie i pilotażowych projektach naprawczych. Podejście to zostało już zatwierdzone w Polsce zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

 

Wiele z najczęstszych rodzajów zanieczyszczenia gleby można rozwiązać dzięki fitoremediacji. W niektórych przypadkach, proces ten można również usprawnić, stosując drobnoustroje i dodatki do gleby. Lista udanych projektów obejmuje miejsca narażone na zanieczyszczenia ropą naftową, wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, związkami wybuchowymi, metalami ciężkimi i wieloma innymi związkami. Oczyszczanie gruntów może trwać od dwóch do ponad dziesięciu lat.

 

W przypadku dużych zanieczyszczonych terenów, długoterminowe oczyszczanie przy użyciu fitoremediacji może okazać się jedyną możliwą metodą rewitalizacji gleby. Fitoremediację można również połączyć z tradycyjnymi wykopami, aby oczyścić obszary skażenia, w których usuwanie gleby jest mniej pilne, a ocena ryzyka uzasadnia ewentualną rewitalizację w dłuższej perspektywie czasowej. Jednym z wartych odnotowania posunięć właścicieli gruntów byłoby zastosowanie fitoremediacji na gruntach przemysłowych, zanim spróbują oni ostatecznie dokonać ich sprzedaży do innych celów. Działania naprawcze podejmowane na ostatnią chwilę są nieuchronnie o wiele droższe.

 

Współpracujemy aktualnie z nowym zespołem, który przeprowadzi studia wykonalności, projekty naprawcze i proces wdrażania tych projektów w Europie. Koncepcja jest prosta i opłacalna, ale wymaga bardzo szczegółowych profesjonalnych ocen i planów wdrożeniowych. Każda lokalizacja charakteryzuje się swoimi własnymi określonymi warunkami, które należy uwzględnić, zanim projekt zostanie uznany za wykonalny. Zaletą jest to, że ocena i planowanie działań naprawczych niosą ze sobą nieznaczne koszty w porównaniu z potencjalnym kosztem zaradzenia zanieczyszczeniom przy użyciu tradycyjnych metod. Całkowite oczyszczenie przy zastosowaniu fitoremediacji zwykle generuje zaledwie 10-15% kosztów tradycyjnego podejścia.

-Randy Mott, randymott@phytoremedia.eu

bottom of page